ONZE EXPERTISE, UW ACTIVITEIT

Algemene Voorwaarden

VDS CONSULTING BV

01. Alle overeenkomsten welke tussen het boekhoudkantoor VDS CONSULTING BV en de klant worden afgesloten, hetzij mondeling of schrifelijk, zijn onderworpen aan de hiernavolgende algemene voorwaarden met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Afwijkingen zijn enkel mogelijk na uitdrukkelijke en schrifelijke toestemming van VDS CONSULTING BV.

02. Elke betwisting aangaande het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de overeenkomsten met VDS CONSULTING BV wordt beheerst door het Belgisch Recht (National/Federaal/Provinciaal). Voor rechtspersonen die geen beperkte aansprakelijkheid hebben, kunnen de natuurlijke personen aansprakelijk gesteld worden.

03. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd.

04. De BTW wordt afzonderlijk op de fakturen vermeld.

05. Indien de klant het niet eens is met de door VDS CONSULTING BV geleverde prestaties of het ereloon betwist dat voor deze prestaties werd aangerekend, of om het even welke grief heeft aangaande de faktuur die hij/zij ontving, dient hij dit, binnen de acht dagen na het verzenden van de faktuur, per aangetekend schrijven aan VDS CONSULTING BV te laten weten. Indien deze klacht niet binnen de acht dagen na het verzenden van de faktuur per aangetekend schrijven door de klant verzonden wordt aan VDS CONSULTING BV wordt de klant geacht deze faktuur in zijn totaliteit aanvaard te hebben. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsverplichtingen.

06. De klant wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de faktuur te vermelden op betalingen, klachten, briefwisseling e.d.

BTW BE 0479 053 405 - BIBF 205713

07. De fakturen uitgeschreven door VDS CONSULTING BV zijn betaalbaar binnen de dertig dagen na de factuurdatum.

08. Bij niet- betaling van de faktuur binnen de gestelde termijn is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verschuldigd:

- Een kontraktuele rente ten belope van 10 % per jaar te berekenen op het faktuurbedrag en dit vanaf de factuurdatum. Een begonnen maand wordt voor een gehele gerekend. De kontraktuele rente is verschuldigd tot op het moment van de algehele betaling.

- Een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van het faktuurbedrag. Deze vergoeding dient als vergoeding voor bijkomende administratiekosten en extra arbeidsprestaties vanwege VDS CONSULTING BV of zijn lasthebbers. Onkosten te wijten aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden aan de klant afzonderlijk aangerekend.

09. Bij niet- betaling van een faktuur op de vervaldag heeft VDS CONSULTING BV het recht om verdere diensten aan betreffende klant onvoorwaardelijk stop te zetten. Tevens heeft VDS CONSULTING BV het recht om de mondelinge of schriftelijke overeenkomst met deze klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of nog niet uitgevoerde gedeelte.

10. De klant geeft aan VDS CONSULTING BV het recht om krachtens de wetsbepaling de faktuur in te schrijven ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel van haar woonplaats teneinde het wettelijk voorrecht te behouden.

 

Lees ook ons Privacybeleid.

contact

Copywrite VDS Consulting - BIBF / erkend boekhouder | fiscalist - Patrick Van den Storme | kantoor in Hamme & kantoor in Sint-Denijs-Westrem (bij Gent) | Privacy policy

Akkoord
Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies en onze privacy policy. Kom meer te weten...